SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Proč by vám neměly uniknout rizikové faktory pracovních podmínek?

Vyhlášky č. 79/2013 Sb., která upravuje problematiku pracovnělékařských prohlídek, je tu s námi již deset let! Přesto ani dnes, ještě velká spousta zaměstnavatelů nedokázala dostatečně zareagovat na všechny požadavky této vyhlášky a zejména potom na části I, přílohy, která zmiňuje tzv. rizikové faktory pracovních podmínek. V tomto článku si rizikové faktory blíže rozebereme.

Na úvod zásadní otázka. Týká se to i vás?

Dost možná ano!

Vyhláška vyjmenovává více než 100 rizikových faktorů, mezi něž patří např.

 • vibrace přenášené na ruce, které mohou vznikat od ručního nářadí;
 • teplená zátěž, se kterou se zaměstnanci mohou setkat v kuchyních, pekárnách nebo u průmyslových pecí;
 • nepřijatelné pracovní polohy, do kterých se může dostat v podstatě libovolný zaměstnanec;
 • lokální fyzická zátěže, která vzniká zejména u četně se opakujících úkonů při ruční výrobě;
 • nejrůznější prachová zátěž;
 • biologické faktory nejen ve zdravotnických zařízeních, ale např. také při zpracování odpadních materiálů či úklidu a
 • v neposlední řadě také celá řada chemických faktorů.

Skupiny rizikových faktorů

Rizikové faktory pracovních podmínek se dělí do těchto osmi skupin:

 1. chemické faktory (obecně);
 2. chemické faktory (vybrané);
 3. fyzikální faktory;
 4. faktory fyzické zátěže;
 5. faktory psychosenzorické zátěže;
 6. škodliviny působící profesionální nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice;
 7. fyzikální, chemické nebo bi;ologické faktory, které způsobují kožní nemoci
 8. biologické faktory.

Co byste o faktorech měli vědět?

Faktory jsou ve smyslu vyhlášky a tedy i v návaznosti na pracovnělékařské prohlídky důležité pouze v případě, že se bavíme o rizikových pracích, tj. pracích kategorie 2R, 3 a 4, s výjimkou rizikového faktoru: "izokyanáty", který se vztahuje na všechny práce bez ohledu na kategorii.

Mohou rizikové faktory ovlivnit periodu prohlídky?

Ano, mohou. Zde je podstatné ustanovení odst. (4), § 11, vyhlášky, cituji:

"Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem nebo v příloze této vyhlášky stanoveno jinak."

Např. v případě rizikového faktoru arzénu a jeho sloučenin, je lhůta zkrácena v případě prací kategorie 3 a 4 na polovinu! U fosforu platí poloviční lhůta pouze pro práce kategorie 2R a 3. A podobných výjimek je zde stanoveno mnoho.

Další požadavky vztahující se k rizikovým faktorům

Pro většinu rizikových faktorů jsou taxativně vyjmenovány:

 • nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci;
 • nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření.

Dále jsou pro tyto faktory stanoveny zvláštní požadavky na obsah jednotlivých druhů prohlídek, tedy vstupní, periodické, mimořádné, výstupní a následné. Např. u tepelné zátěže je třeba při vstupní prohlídce provádět také spirometrii a EKG.

To může v praxi znamenat, že na práci, která je spojena s expozicí rizikovému faktoru, nemusí být snadné sehnat zdravotně způsobilého zaměstnance.

Speciální odborná vyšetření

U spousty faktorů jsou dále stanoveny požadavky na provádění speciálních odborných vyšetření a dokonce často také periody těchto vyšetření.

Například u rizikového faktoru izokyanátů (které jsou mimo jiné obsaženy ve většině montážních pěn), je zahrnut požadavek na RTG hrudníku při vstupní prohlídce a dále požadavek na spirometrii při periodické prohlídce. Je zde také upravena perioda prohlídky, kdy první periodická prohlídka se provádí již po třech měsících od nástupu k výkonu práce s izokyanáty a následně v periodě 1 x ročně, bez ohledu na kategorii práce!

U rizikového faktoru vibrací, přenášených na horní končetiny, je zase stanoven požadavek, kdy periodická prohlídka musí být doplněna o vodní chladový test, prstová pletyzmografie.

Co z toho plyne zaměstnavateli?

Zaměstnavatelé zejména musejí znát rizikové faktory, kterým jsou jejich zaměstnanci při práci exponováni. A pak je také důležité, o těchto faktorech informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, nejpozději a minimálně v žádosti o pracovnělékařskou prohlídku. Rovněž je vhodné, lékaři do žádosti buď uvést přímo odkaz na konkrétní bod vyhlášky nebo mu přímo vypsat požadavky, které se ke konkrétnímu rizikovému faktoru vztahují.

Naše aplikace SAWAPP vám jako jediná umí s plněním povinností vztahujících se k rizikovým faktorům pomoci. Jednoduše vyznačíte, které faktory jsou pro konkrétní práce relevantní a o zbytek se SAWAPP postará za vás. Zejména zahrne označené rizikové faktory a všechny podstatné skutečnosti, které se k nim vztahují, do žádosti o pracovnělékařskou prohlídku a za vás bude sledovat z faktoru plynoucí termíny.

Rozhodně povinnosti v problematice rizikových faktorů a vůbec pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců nepodceňujte. Nejen, že jde o zdraví samotným zaměstnanců, kdy včasná a řádná prevence dokáže předcházet nejrůznějším nemocem, včetně těch nejvážnějších, ale také jde o značné sankce a případná odškodnění, která mohou dopadnout na vaše bedra a významně poškodit vaše podnikání!

Lékařská vyšetření při pracovnělékařských prohlídkách

Celý článek

Co musí aplikace ke správě pracovně lékařských prohlídek bezpodmínečně zvládat?

Celý článek

Pracovnělékařské prohlídky a požadavky jiných právních předpisů

Celý článek

Proč používat profesionální aplikaci ke správě lékařských prohlídek zaměstnanců?

Celý článek

Faktory ovlivňující periodu pracovnělékařské prohlídky zaměstnance

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram