SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Obchodní podmínky 

pro poskytování služby sawapp.cloud

1 Podmínky používání služby SAWAPP

Krásný a bezpečný den vám přejeme.

Jsme SAWAPP.cloud s.r.o., IČO 210 74 950, se sídlem V Uherském Hradišti a to konkrétně v ulici Města Mayen 1536. Jako společnost jsme zapsaní u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 137419 a provozujeme službu SAWAPP (dále „služba“,  „SAWAPP“ nebo “aplikace SAWAPP”).

Službu poskytujeme pomocí webového rozhraní. 

Službu poskytujeme pomocí našeho základního webu na adrese www.sawapp.cloud, pro české zákazníky potom na adrese www.cz.sawaapp.cloud.

Aplikaci SAWAPP si zákazník nainstaluje pomocí instalátoru na webu na doménu druhého řádu, kterou si při instalaci sám zvolí a služba je mu potom dostupná pomocí webového rozhraní aplikace na adrese www.vasedomena.cz.sawapp.cloud.

Naše služba je určená výhradně pro podnikatele.

Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost.

1.1 Definice pojmů

 1. Agenda: Konkrétní oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany, kterou aplikace SAWAPP spravuje. Například může jít o osoby, profese, objekty nebo pracovnělékařské prohlídky.
 2. Zákazník: Osoba, která si službu SAWAPP objednává a uzavírá s námi obchodní vztah.
 3. Zaměstnanec: Evidovaná položka v aplikaci SAWAPP, v agendě osoby, která má vztah vůči zaměstnavateli definován jako: 
  1. Zaměstnanec;
  2. DPP;
  3. DPČ;
  4. Žák;
  5. Student.

1.2 Objednání služby SAWAPP

 1. Službu poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete službu využívat jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že ji budete využívat v souladu s jejím zamýšleným účelem, tedy pro vaše obchodní a podnikatelské účely. To znamená, že službu nebudete využívat jako spotřebitel.
 2. Službu vám poskytneme na základě vámi dobrovolně provedené objednávky.Za provedení objednávky se považuje nainstalování aplikace na vámi zvolenou doménu druhého řádu, pomocí instalátoru, který je dostupný na adrese: www.cz.sawapp.cloud/instalace-aplikace-sawapp 
 3. V momentě doručení našeho potvrzení o poskytnutí služby nebo přímo samotnou aktivací služby je mezi námi uzavřena smlouva. Objednávku můžeme odmítnout.
 4. Při registraci do SAWAPP účtu nebo při vyplňování objednávky musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
 5. Pokud dojde ke vzniku pochybností o tom, kdo je smluvní stranou (objednatelem služby), a tedy čí jsou data do SAWAPP vložená, považujeme za smluvní stranu podnikatele, z jehož platebního účtu byla služba uhrazena.

1.3 Rozsah používání SAWAPP

 1. Po vytvoření objednávky a zahájení poskytování služby, začíná běžet 30 dnů zkušební období. Zkušební období slouží zejména k seznámení se zákazníka s aplikací, osvojení si způsobu jejího ovládání, vyzkoušení si funkcí.
 2. Zkušební období končí uplynutím 30 dní od jeho zahájení nebo uhrazením ceny za poskytování služby zákazníkem.
 3. Pokud používáte zkušební verzi SAWAPP, máme právo i bez předchozího upozornění měnit rozsah poskytnuté služby. Máme také právo poskytování služby omezit nebo ukončit.
 4. Po uplynutí prvních 15 dnů, 20 dnů, 25 dnů a 30 dnů zkušebního období, bude zákazník vyzván k uhrazení odpovídající ceny za poskytování služby. Neuhradí-li zákazník do 15 dnů od doručení první výzvy odpovídající cenu za poskytování služby, bude mu přístup do SAWAPP zablokován.
 5. Vyhrazujeme si právo nenávratně smazat veškerá uživatelská data a kompletně zrušit uživatelský účet těm zákazníkům, kterým byl z důvodu neuhrazení odpovídající ceny za poskytování služby zablokován přístup do SAWAPP před více než třemi měsíci.
 6. Službu a její funkcionality můžeme bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na rozvoj služeb, upravovat a měnit.
 7. Zda nové funkcionality zařadíme do základní služby nebo budou k dispozici po zakoupení funkčního balíčku (viz kapitola 1.3.2) je na našem uvážení. Není na ně právní nárok.
 8. Pokud některé funkce v budoucnu nově zpoplatníme (nebo změníme jejich cenu), budeme vás o tom informovat. Pokud nebudete s výší ceny souhlasit, máte právo službu ukončit ke dni uplynutí období předplacené služby.
 9. Pro používání aplikace SAWPP vám udělujeme nevýhradní licenční oprávnění, ale jen v rozsahu, který je nezbytný pro vaše užívání služby v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami. Oprávnění je na období, po které máte zaplacenou službu.

1.3.1 Kreditní systém SAWAPP

 1. Cena za poskytování služby přesně odpovídá tomu, jak aplikaci využíváte. Proto je služba poskytována na základě tzv. kreditního systému.
 2. Stanovení ceny:
  Cena za využívání služby je závislá na počtu zaměstnanců (viz definice pojmů v kapitole 1.1) evidovaných v aplikaci. Aktuální ceník je k dispozici na webové stránce www.cz.sawapp.cloud/cenik.
  Ceník uvádí cenu za jednoho evidovaného zaměstnance a měsíc využívání služby.
 3. Platba a fakturace:
  Zákazníci si mohou zakoupit kredit na využívání aplikace předem.
  Kredit je možné zakoupit na libovolné časové období, typicky na měsíc nebo na rok.
  (Příklad: Za 100 zaměstnanců na jeden rok při ceně 10 Kč / zaměstnanec a měsíc, zákazník zaplatí 12 000 Kč).
 4. Úpravy počtu zaměstnanců a dopady na kredit:
  Pokud dojde během doby platnosti kreditu ke změně v počtu v aplikaci SAWAPP evidovaných zaměstnanců, může to vést k rychlejšímu vyčerpání zakoupeného kreditu.
  (Příklad: Pokud zákazník přidá zaměstnance a celkový měsíční náklad se zvýší na 2000 Kč, bude jeho původní kredit vyčerpán rychleji, než bylo plánováno.)
 5. Systém upozornění:
  Aplikace automaticky monitoruje zůstatek kreditu zákazníka a v případě, že jeho kredit bude klesat na kritickou úroveň, zákazník bude o této situaci včas informován. Toto upozornění umožní zákazníkovi včas si dokoupit kredit a nepřetržitě tak využívat službu bez přerušení.
 6. Dokoupení kreditu:
  V případě, že zákazníkovi dochází kredit, může si kdykoliv dokoupit další kredit, aby pokryl své potřeby až do konce původně plánovaného období nebo na další období.

1.3.2 Funkční balíčky

 1. Kromě základního kreditu si může zákazník přikoupit také funkční balíčky. To mohou být buď konkrétní funkce nebo samostatné agendy.
 2. Každý funkční balíček má stanovenou cenu za měsíc, která je uvedena v ceníku na webové stránce www.cz.sawapp.cloud/cenik
 3. Výběrem funkčního balíčku se základní cena přiměřeně, dle ceny balíčku, navýší.

1.4 Zakázané použití SAWAPP

 1. SAWAPP nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete SAWAPP využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je SAWAPP postavena), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Pokud vám k tomu nedáme souhlas, nesmíte k SAWAPP přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje), pokud to nevyplývá ze samotné podstaty SAWAPP a jejího obvyklého využití (například API). Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby.
 3. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
 4. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 5. Pokud nám během využívání naší služby poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o objednávkách), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
 6. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.

1.5 Platební podmínky

 1. Cena za poskytování SAWPP se liší podle počtu v aplikaci evidovaných zaměstnanců a zvolených funkčních balíčků.
 2. Aktuální ceník je dostupný na webové adrese www.sawapp.cloud/cenik. Závazná je jeho aktuální podoba v momentě odeslání objednávky služby, případně v momentě prodloužení našich služeb.
 3. Cenu je nutné uhradit bezhotovostně, na základě vystavené faktury.
 4. Při provádění platby postupujte dle případných uvedených instrukcí u jednotlivých způsobů plateb.
 5. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit (nejedná-li se o zkušební období).
 6. Pro každou platbu vám vystavíme řádný daňový doklad. Daňový doklad (fakturu, případně zálohovou fakturu) vám pošleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
 7. Jsme plátci DPH (DIČ: CZ21074950).
 8. Služba je hrazena na principu tzv. kreditního systému, viz kapitola 1.3.1.

1.6 Ukončení služby

 1. Využívání SAWAPP můžete do budoucna kdykoliv ukončit. Nechat vypršet předplacené období a další kredit již nedokoupit. V takovém případě vám bude služba ukončena odst. (5), kapitoly 1.3. Přejete-li si okamžitě ukončit službu a smazat váš uživatelský účet včetně všech pod ním evidovaných dat, informujte nás o tom na e-mailu info@sawapp.cloud. V takovém případě může z naší strany proběhnout řádné ověření vašeho požadavku a oprávněnosti k jeho podání. Nebudeme-li mít pochybnosti o oprávnění požadavku, službu vám s okamžitou platností ukončíme a všechna data nenávratně smažeme.
 2. Službu můžeme omezit nebo zrušit (odstoupením od smlouvy) bez nároku na vrácení zaplacené ceny, pokud:
  1. ji využíváte k protiprávním účelům nebo způsobem proti dobrým mravům,
  2. jí porušujete práva třetích osob,
  3. podstatným způsobem nebo opakovaně porušujete naše smluvní podmínky,
  4. porušujete právní předpisy,
  5. neoprávněně využijete znalost o myšlenkách a principech, konfiguraci nebo použitých metodách, na kterých je SAWAPP založena.
 3. Omezení nebo odstoupení můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Odstoupení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit cenu za službu, kterou jsme vám zčásti nebo zcela poskytli. Odstoupení také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy, případně jiná ustanovení, která z povahy věci mají i nadále zůstat v platnosti.
 4. Poskytování služby máme právo ze závažných důvodů ukončit, a to po předchozím písemném upozornění, které vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dáme vám o tom vědět předem. Taková situace může nastat například v případě ukončení provozu naší služby.
 5. Pokud účet nezrušíte, pouze se do něj dlouhodobě nepřihlásíte, smažeme data do 5 let od posledního přihlášení.

1.7 Náhrada škody

 1. Je vaší odpovědností a tudíž my neodpovídáme zejména za to, že:
  1. jste neměli právo do služby nahrát příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že budeobsahzpřístupněn neoprávněným osobám/publiku;
  2. nahraný obsah zasahuje do práv třetích osob;
  3. nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 2. Náš web, aplikace SAWAPP, služba a tedy i klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. Pokud bychom sami způsobili výpadek služby po dobu delší jak 24 hodin, poskytneme vám slevu v poměrné výši k předplaceným hodinám za daný měsíc. Vedle této slevy ale žádné další odškodnění neposkytujeme.
 3. O plánovaných větších odstávkách vás budeme informovat v uživatelském účtu.
 4. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za to odpovědnost. vždy doporučujeme využívat nejnovější operační systémy a aktualizované prohlížeče.
 5. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho účtu zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití (nebo změně či smazání) tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data v bezpečí.
 6. Data a obsah zálohujeme. Přesto si zálohujte data i na vlastním uložišti.
 7. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy.

1.8 Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že služba, za kteoru jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy nebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu.
 2. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@sawapp.cloud
 3. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého účtu se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 4. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 2 dnů.
 5. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří zejména nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční nebo neaktualizovaný operační systém či program apod.

1.9 Závěrem

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme komunikovat také prostřednictvím online služeb a online komunikace. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu, pokud se nedomluvíme jinak.
 2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
 3. Službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí SAWAPP. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, budeme pokračovat v poskytování služeb za nových podmínek. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.
 6. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
 7. Jazykem naší komunikace je český, případně anglický jazyk.
 8. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
 9. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele služby SAWAPP.1.10 Příloha: Zpracovatelská smlouva

 1. Pokud je SAWAPP.cloud s.r.o. z pohledu nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro SAWAPP.cloud s.r.o. tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):
  1. SAWAPP.cloud s.r.o. může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v aplikaci SAWAPP nebo ke kterým má SAWAPP.cloud s.r.o. přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služby pro klienta.
   Jsou to nejčastěji zaměstnanecké/zákaznické/dodavatelské údaje jako jméno, příjmení, fotografie, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), a další údaje vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců nebo požární ochraně, evidované zaměstnavatelem, údaje, které uživatelé do SAWPP nahrají.
  2. SAWAPP.cloud s.r.o. osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování své služby, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude SAWAPP.cloud s.r.o. pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a SAWAPP.cloud s.r.o. s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů, případně na základě pokynů orgánů veřejné moci (na základě právních předpisů).
  3. SAWAPP.cloud s.r.o. přijalo maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
  4. SAWAPP.cloud s.r.o. zajistilo, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních předpisů.
  5. SAWAPP.cloud s.r.o. se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit služby).
  6. SAWAPP.cloud s.r.o. bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
  7. SAWAPP.cloud s.r.o. smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje SAWAPP.cloud s.r.o. produktů a služeb, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
  8. V případě implementace jiné služby do SAWAPP.cloud s.r.o. produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového služby (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
  9. V případě ukončení poskytování SAWAPP.cloud s.r.o. služby (zrušení účtu), ve které jsou osobní údaje umístěné, SAWAPP.cloud s.r.o. přestane osobní údaje aktivně zpracovávat. Necháváme je většinou v zálohách ještě po dobu 1 roku, pokud byste si rozmysleli váš návrat. Potom je nenávratně mažeme, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.). Požádáte-li nás výslovně o to, smažeme všechna data okamžitě nebo v domluvené lhůtě.
  10. SAWAPP.cloud s.r.o. se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. SAWAPP.cloud s.r.o. zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost SAWAPP.cloud s.r.o. trvá i po skončení naší spolupráce.
  11. SAWAPP.cloud s.r.o. vám poskytne možnost přiměřeného auditu pro doložení toho, že splňuje svoje povinnosti týkající se zpracování. V takovém případě je potřeba dohodnout termín auditu nejméně 90 dnů předem, audit nesmí zasahovat do provozu SAWAPP.cloud s.r.o. a náklady, které jsou s auditem spojené, hradí klient.
  12. SAWAPP.cloud s.r.o. je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.
SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram