SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Připravujeme

Agenda: ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH RIZIK

Aplikace vám pomůže efektivně plnit základní požadavek Zákoníku práce v oblasti BOZP, tj. dokumentovat proces vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat opatření k jejich odstranění a vést dokumentaci o tomto procesu.

Agenda: PREVENCE BOZP

Díky aplikaci budete snadno spravovat a dokumentovat ať už interní nebo externí kontrolní a auditní činnost v oblasti BOZP a PO.

Agenda: OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Aplikace SAWAPP vám pomůže velmi snadno spravovat kompletní agendu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a to včetně zpracování potřebné a zákonem vyžadované dokumentace. Už nikdy se v tabulkách neztratíte!

Agenda: ŠKOLENÍ BOZP

Díky aplikaci vám žádné školení neunikne. Nejen, že vám aplikace pomůže pro jednotlivé práce a zaměstnance nastavit potřebná školení, ale bude vám také hlídat jejich termíny, aby vám již nic neuniklo!

Agenda: DOKUMENTACE BOZP

Aplikace vám pomůže spravovat vaši dokumentaci BOZP a PO, sdílet ji mezi dotčenými osobami a provádět seznamování osob s touto dokumentací.

Agenda: PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Provozovaná zařízení jsou z pohledu BOZP velmi rizikovým faktorem a proto je potřeba věnovat jejich bezpečnému provozu maximální pozornost a péči. Aplikace SAWAPP vám v této oblasti maximálně usnadní práci a pomůže dostát všem vašim povinnostem. Nejen co se týče údržby, kontrol a revizí zařízení, ale také v otázkách školení obsluhy zařízení nebo určení odpovědných osob za provoz zařízení.

Agenda: NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

Mějte nebezpečné chemické látky a směsi pod dohledem. Aplikace SAWAPP vám pomůže vytvořit evidenci látek, díky které můžete snadno seznamovat zaměstnance s konkrétními látkami nebo vytvářet související dokumentaci BOZP, jako např. protokol o zařazení / nezařazení.

Agenda: PRACOVNÍ ÚRAZY

Evidence úrazů, správa úrazů, tvorba dokumentace úrazů a vedení statistiky úrazovosti.
To vše je pro SAWAPP hračkou!

POŽÁRNÍ OCHRANA

Nejen v oblasti BOZP je vám SAWAPP nápomocna. Nezapomněli jsme ani na oblast požární ochrany. Ať už jde o začlenění, dokumentaci, školení, preventivní požární prohlídky nebo provádění školení, SAWAPP vám bude maximálně nápomocna!

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram