SAWAPP logo (sawapp.cloud)

Vstupní pracovnělékařská prohlídka - kdy ano a kdy ne?

Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci. Nezapomínejme, že i přes novelu pracovnělékařských služeb a značné úlevy pro zaměstnavatele, stále platí základní zásada uložená zákoníkem práce a to nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti!

Přesto jsou situace, kdy je povinnost provést vstupní pracovnělékařskou prohlídku zaměstnavateli, resp. uchazeči o zaměstnání, odpuštěna. Které to jsou? Na to vám odpoví dnešní článek. Postupně ale!

Výhody použití SAWapp

Aplikace SAWapp vám automaticky napoví, kdo smí vstupní pracovnělékařskou prohlídku provést a zda je pro konkrétního uchazeče vůbec povinná. Připraví vám profesionální žádost o tuto prohlídku a také vzor lékařského posudku, abyste poskytovateli usnadnili práci.

Není-li prohlídka pro uchazeče povinná, SAWapp vám vygeneruje prohlášení o zdravotní způsobilosti. Uchazeč se tedy prohlídce nepodrobí, ale alespoň vám prohlásí, že se cítí zdravotně způsobilý k práci, kterou má pro vás vykonávat.

Kromě toho vám SAWapp automaticky určí termín následné periodické pracovnělékařské prohlídky.

SAWapp vám tedy sama odpoví na níže položené otázky a usnadní vám celou agendu pracovnělékařských prohlídek.

Kdo vstupní pracovnělékařskou prohlídku provádí?

Vstupní pracovnělékařskou prohlídku provádí

  1. poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo
  2. poskytovatel pracovnělékařských služeb, který pracovnělékařské prohlídky provádí na základě smlouvy, kterou má uzavřenu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb uvedeným v bodě 1 (tzv. pověřený poskytovatel)
  3. registrující poskytovatel (laicky "obvodní lékař"), ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání;
  4. lékař zaměstnavatele se specializovanou způsobilostí anebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství anebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství.

Bod 4. přichází v úvahu pouze v případech, kdy zaměstnavatel získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb a zaměstnává vlastního lékaře. Takových je minimum.

Vyslat zaměstnance k registrujícímu poskytovateli je možné jen v některých případech. Konkrétně musí jít o uchazeče o zaměstnání, který má být zaměstnán prací, která je zařazena do kategorie 1 a součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb., nebo i jinými právními předpisy. Součástí práce tedy nesmí být profesní riziko (např. práce ve zdravotnictví, práce na elektrických zařízeních, obsluha motorových vozíků, noční práce a další) a nemůže jít o povolání, pro která jsou stanoveny zvláštní podmínky zdravotní způsobilosti (např. práce v jaderné energetice, práce, kdy je třeba být držitelem zbrojního průkazu, piloti, strojvedoucí apod.).

Kdy vstupní pracovnělékařská prohlídka nemusí být provedena?

Vstupní pracovnělékařskou prohlídku je třeba provést vždy před vznikem pracovního poměru a vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Výjimky tedy platí výhradně pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměru (DPP / DPČ).

V případě, kdy má být uchazeč o zaměstnání zaměstnán na základě DPP / DPČ, musí na vstupní pracovnělékařskou prohlídku v těchto případech:

  • práce je riziková (tj. práce kategorie 2R, 3 nebo 4);
  • součástí práce je činnost, pro kterou jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny 
    • vyhláškou č. 79/2013 Sb., (tedy zejména jsou-li součástí práce profesní rizika);
    • jinými právními předpisy (např. piloti, strojvedoucí, kapitáni plavidel apod.).

Kdo hradí náklady na vstupní pracovnělékařskou prohlídku?

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání.

Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní lékařské prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak.

Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

Co jste možná nevěděli...

Posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, lze uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky.

V ostatních případech, tedy např. v případě periodických či mimořádných pracovnělékařských prohlídek, se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci.

Znamená změna práce zaměstnance novou vstupní lékařskou prohlídku?

Celý článek

DISKUSE K PŘÍSPĚVKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SAWAPP
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram